Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.     Core Mentality: de gebruikers (het samenwerkingsverband tussen Focus Sportpsychologie en Tough Minds) van de onderhavige voorwaarde en alle aan Focus Sportpsychologie en/of Tough Minds op enigerlei verbonden freelancers, ondernemingen en organisaties. 

2.     Cliënt: de wederpartij van Core Mentality die een product of dienst afneemt. Indien cliënt minderjarig is verstaan wij onder “cliënt” zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger.  

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Core Mentality als opdrachtnemer optreedt. 

2.     Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Core Mentality uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. 

3.     Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 

Artikel 3. Core Mentality - Essentials

1.     Core Mentality biedt de cliënt 6 online trainingen aan via de digitale leeromgeving www.pluvo.nl.

2.     Na aanmelding en betaling van 57 euro via de webshop van www.corementality.nl ontvangt de cliënt binnen 48 uur de inloggegevens voor de digitale leeromgeving. 

3.     De cliënt krijgt vanaf de verzending van zijn inloggegevens toegang tot de eerste training. Hierna volgt wekelijks toegang tot de volgende training.

4.     De cliënt heeft in totaal maximaal 8 weken toegang tot de online leeromgeving. Tegen meerprijs kan dit in overleg verlengd worden.  

Artikel 4. Core Mentality - Aim For More 

1.     Core Mentality biedt de cliënt 6 online trainingen aan via de digitale leeromgeving www.pluvo.nl.

2.     Na aanmelding en betaling van 99 euro via de webshop van www.corementality.nl ontvangt de cliënt binnen 48 uur de inloggegevens voor de digitale leeromgeving. 

3.     De cliënt krijgt vanaf de verzending van zijn inloggegevens toegang tot de eerste training. Hierna volgt wekelijks toegang tot de volgende training.

4.     De cliënt heeft in totaal maximaal 8 weken toegang tot de online leeromgeving. Tegen meerprijs kan dit in overleg verlengd worden.  

5.     De cliënt heeft de mogelijkheid om in de digitale leeromgeving via de chatfunctie direct in contact te komen met één van de sportpsychologen van Core Mentality en kan hierin eenmaal per week om gerichte feedback vragen of een vraag stellen. 

Artikel 5. Core Mentality - Go Deeper

1.     Core Mentality biedt de cliënt 6 online trainingen aan via de digitale leeromgeving www.pluvo.nl.

2.     Na aanmelding en betaling van 300 euro via de webshop van www.corementality.nl ontvangt de cliënt binnen 48 uur de inloggegevens voor de digitale leeromgeving. 

3.     De cliënt krijgt vanaf de verzending van zijn inloggegevens toegang tot de eerste training. Hierna volgt wekelijks toegang tot de volgende training.

4.     De cliënt heeft in totaal maximaal 8 weken toegang tot de online leeromgeving. Tegen meerprijs kan dit in overleg verlengd worden.  

5.     Naast de online trainingen heeft de cliënt éénmaal per week een sessie met een sportpsycholoog van maximaal 30 minuten plus een intake gesprek. Tot nader orde zullen deze sessies online plaatsvinden i.v.m. de corona maatregelen. Deze sessies zullen in overleg worden gepland. 

 

Artikel 6. Geheimhouding

1.     Core Mentality behandelt alle informatie over individuele cliënten die zij ten behoeve van de uitvoering van een training of sessie verkrijgt vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt gemaakt. 

2.     Van iedere cliënt wordt bij aanmelding een emailadres en naam ontvangen. Van cliënten die kiezen voor het Go Deeper pakket zal een cliëntendossier worden opgemaakt. In dit dossier zijn onder andere opgenomen; contactgegevens, alle voor begeleiding noodzakelijke persoonlijke gegevens en aantekeningen over het procesverloop. Geen van deze informatie zal zonder schriftelijke toestemming van de cliënt bekend worden gemaakt aan derden. 

3.     De bewaartermijn voor het cliëntendossier is 1 jaar (zie Gedragscode voor geaccrediteerde leden van de VSPN, artikel III. 1.6.2 Bewaartermijn van een op naam gesteld dossier), waarna het wordt vernietigd. Cliënten hebben de mogelijkheid om hun cliëntendossier eerder te laten vernietigen middels een schriftelijk verzoek voor vernietiging van dossier. Het document hiervoor kan opgevraagd worden via train@corementality.nl. In het geval van vernietiging is er een wettelijke bewaarplicht van 7 jaar van alleen de financiële administratie. 

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1.     Deelname aan de trainingen van Core Mentality is een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis. De sportpsychologen van Focus Sportpsychologie en Tough Minds kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het al dan niet behalen van resultaten van de cliënt. 

2.     De aanbevolen leeftijd voor deelname aan de online trainingen is 16 jaar. 

Artikel 8. Klachten regelement

1.     Core Mentality houdt zich aan de gedragscode van de Vereniging voor Sportpsychologie in Nederland (VSPN).

2.     Indien Core Mentality in strijd handelt met de VSPN-Gedragscode kan de cliënt volgens de klachtenprocedure van de VSPN een klacht indienen bij het College van Toezicht van de VSPN.